Informacje o projekcie

Informacje szczegółowe

 

Tytuł projektu: Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym oraz stworzenie warunków dla utrzymania i wzrostu zatrudnienia - Budowa II Kampusu Politechniki Opolskiej. Przebudowa budynku nr 6 na cele edukacyjne Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej

Całkowita wartość projektu: 7 798 520,00

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 859 976,00

Oś priorytetowa: RPOP.06.00.00 – Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Działanie: RPOP.06.02.00 – Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

Beneficjent: Politechnika Opolska

Nr ewidencyjny wniosku: WND-RPOP.06.02.00-016-009/10

Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPOP.06.02.00-016-009/10-00

..............................................................................................................
Zakres prac

W wyniku realizacji projektu zostanie zagospodarowanych 2220 m2 powierzchni użytkowej budynku (w tym: 2133,4 m2 – to powierzchnia pomieszczeń bezpośrednio związanych z szkoleniami i edukacją, i 86,6 m2 to pomieszczenia socjalne (bufet), stanowi to 3,9% ogólnej powierzchni), w szczególności zostanie utworzonych (produkty):

  • 14 sal wykładowych;
  • 23 pomieszczenia naukowo - dydaktyczne i ćwiczeniowe;
  • 1 pomieszczenie biblioteczne;
  • 4 sale komputerowe;
  • 1 zespół pomieszczeń socjalnych (bufet z niezbędną infrastrukturą);

Stan aktualny

Teren przeznaczony na utworzenie II Kampusu wynosi 9,975 ha. Powierzchnia użytkowa istniejących obiektów przeznaczona do zagospodarowania wynosi 29.550 m2. Podczas inwentaryzacji technicznej budynków stwierdzono, iż zużycie techniczne budynków waha się w granicach 44%. W wyniku oględzin w większości budynków stwierdzono ponadto:

  • nieszczelne pokrycie dachowe, przecieki;
  • nie konserwowaną, nieszczelną i częściowo zdemontowaną stolarkę okienną i drzwiową;
  • zużyte podłogi;
  • zużyte wyposażenie sanitariatów, w niektórych budynkach zdemontowano armaturę sanitarną;
  • częściowy brak oszklenia stolarki okiennej.

                Obecny stan obiektu ocenia się na bardzo zły. Stan obiektu jest wynikiem długotrwałej eksploatacji (pozbawionej remontów i modernizacji) przez jednostkę wojskową. Brak remontów doprowadził do tego, iż w obecnej sytuacji obiekt nie spełnia wymagań przewidzianych dla obiektów użyteczności publicznej. A dalsze zaniechanie prac w najbliższym czasie doprowadzi do całkowitego zamknięcia obiektu jako niebezpiecznego. Adaptacja obiektu na potrzeby uczelni uratuje od całkowitej dewastacji pozostawiony obiekt. Realizacja zakresu prac remontowych pozwoli uruchomić w pełni obiekt nadając mu nową funkcję użyteczną.

Remont i przebudowa w całości będzie wykonywany w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem atestowanych materiałów dostępnych na rynku, posiadających wszelkie aprobaty i certyfikaty.

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzone będą roboty stanu surowego budynku, izolacje budynku, wykończenie zewnętrzne oraz wewnętrzne.

..............................................................................................................